Postup při vyřizování stížností

Domů / Postup při vyřizování stížností

Postup pro vyřizování stížností dle §93 zákona č. 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Tento metodický pokyn upravuje postup pro přijímání, vyřizování a evidenci přijatých stížností ve společnosti Internal Medicine Prague s.r.o. Stížnost proti postupu společnosti Internal Medicine Prague s.r.o. při poskytování lékařské péče a proti činnostem s tím souvisejících je možno podat osobně na adrese:

Internal Medicine Prague s.r.o.
Senovážné nám.22
110 00

nebo v elektronické podobě na adresu:

batela@interniordinace.cz

Stížnost musí mít ovšem náležitosti písemné stížnosti, tzn. identifikaci stěžovatele a informaci jakým způsobem chce být stěžovatel seznámen se vyřízením jeho stížnosti.

Stížnost je oprávněn podat:

– pacient
– zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta
– osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav
– osoba zmocněná pacientem

Stížnosti vyřizují jednatelé společnosti Internal Medicine Prague s.r.o. nebo jimi pověřená osoba. V případě, že stížnost směřuje na osobu jednatele, vyřizuje tuto stížnost druhý jednatel.

Ten, kdo stížnost vyřizuje, je povinen s jejím obsahem seznámit osobu, proti které stížnost směřuje a umožnit jí se vyjádřit k uvedeným skutečnostem, popř. předložit potřebné doklady a údaje nezbytné k vyřízení stížnosti.

Písemná zpráva o prošetření a vyřízení stížnosti je podána stěžovateli ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení stížnosti. Za den doručení stížnosti se považuje datum přijetí stížnosti do společnosti Internal Medicine Prague s.r.o.. Tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů.

Podání stížnosti nesmí být stěžovateli nebo pacientovi na újmu.

Bc. Ondřej Batela
jednatel společnosti Internal Medicine Prague s.r.o.